Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013

Θα αποσταλούν νέες βεβαιώσεις αποδοχών

 

 

 

 

 

 

 Μόλις έφτασε σε όλες τις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. η υπ’ αριθμ. 1543Α/ 13/899735 Διαταγή της Διεύθυνσης Χρηματικού του ΑΕΑ στην παράγραφο 3 της οποίας αναφέρεται ότι θα αποσταλούν προσεχώς συμπληρωματικές βεβαιώσεις αποδοχών στο προσωπικό

σας την παραθέτουμε παρακάτω:
ΘΕΜΑ: Χορήγηση  συμπληρωματικών  βεβαιώσεων  αποδοχών  έτους  2012  για  φορολογική xρήση,  εξαιτίας  αναδρομικής  μείωσης  αποδοχών αστυνομικού  προσωπικού.
ΣΧΕΤ: α ) Υπ. αριθμό 1543Α/13/719851 από 17/05/2013  έγγραφο  (ΑΕΑ/ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ)
β) Δ 12 Α  1092217 ΕΞ  2013  από  5/6/2013  έγγραφο  της Γενικής  Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου   Οικονομικών.

1. Αναφορικά με  το  αντικείμενο  του  θέματος,  σας  γνωρίζουμε  ότι  απεστάλη  στην  Υπηρεσία  μας  το  (β΄)  σχετικό  με  το  οποίο  παρέχονται  διευκρινήσεις  σχετικά  με  τη  φορολόγηση  των  ποσών  των  μειώσεων  που  επιβλήθηκαν  στις  αποδοχές  του  Αστυνομικού   Προσωπικού   αναδρομικά   από   την   1/8/2012 έως 31-12-2012,   με   τις    διατάξεις  του  Ν. 4093/2012.
2. Ειδικότερα  ορίζονται  τα  ακόλουθα:
{Για  το  Αστυνομικό  Προσωπικό  για  το  οποίο  ολοκληρώθηκε  η  επιστροφή  των  ως  άνω  οφειλόμενων  ποσών,  η  Υπηρεσία  σας (Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού/Α.Ε.Α.)  θα  πρέπει  να  χορηγήσει  βεβαίωση  αποδοχών  στην  οποία  θα  αναγράφεται  μόνο  η  μείωση  των  πραγματικών  αποδοχών  τους,  δηλαδή  μόνο  το  επιστρεφόμενο  κατά  τα  ανωτέρω  ποσό  (πληρωτέο  συν  φόρος)  που  αφορά  τη  χρήση  του  έτους  2012  και  με  την  ένδειξη  «Αναδρομική  μείωση  αποδοχών  του  έτους  2012  κατ’  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  Ν. 4093/2012».
Οι  Αστυνομικοί  στους  οποίους  χορηγήθηκαν  οι  συμπληρωματικές  αυτές  βεβαιώσεις  με  την  αναγραφή  των  ανωτέρω  μειώσεων  πριν  από  την  υποβολή  της  φορολογικής  τους  δήλωσης   οικονομικού  έτους  2013  (χρήσης  2012),  θα  δηλώσουν  ως  καθαρό  εισόδημα  από  μισθωτές  υπηρεσίες  το  ποσό  που  αναγράφεται  στις  αρχικές  βεβαιώσεις  αποδοχών (ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ) μειωμένο   κατά  το  εισόδημα  που  αναγράφεται  στις  συμπληρωματικές  βεβαιώσεις (ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ),  ενώ  οι  φόροι  θα  δηλωθούν  όπως  αυτοί  αναγράφονται  στις  αρχικές  βεβαιώσεις  αποδοχών.
Οι  Αστυνομικοί  στους  οποίους  χορηγήθηκαν  οι  ανωτέρω  συμπληρωματικές  βεβαιώσεις  μετά  την  υποβολή  της  φορολογικής  τους  δήλωσης  οικονομικού  έτους  2013  (χρήσης  2012)  θα  υποβάλλουν   μετέπειτα  τροποποιητικές   δηλώσεις  φορολογίας εισοδήματος   για  την  ίδια  χρήση.   Στην  περίπτωση  αυτή  ο  φόρος  που  τους  είχε  παρακρατηθεί  θα  συμψηφιστεί  κατά  τη  νέα  εκκαθάριση  της  φορολογικής  τους  δήλωσης  οικονομικού  έτους  2013  (χρήσης  2012).
Τέλος,  στις  βεβαιώσεις  αποδοχών  που  θα  χορηγηθούν  σε  όλους  τους  Αστυνομικούς  για  το  οικονομικό  έτος  2014  (χρήση  2013),  θα  αναγραφούν  μόνο  οι  νέες  αποδοχές  τους  όπως  αυτές  έχουν  πλέον  διαμορφωθεί  με  το  καινούργιο  μισθολόγιο  που  επέβαλαν  οι  διατάξεις  του  Ν.  4093/2012}.
3. Κατόπιν  των  ανωτέρω,  θα  εκδοθούν  και  θα  αποσταλούν  προσεχώς  οι  ως  άνω  συμπληρωματικές  βεβαιώσεις   για  το  προσωπικό,  για  το  οποίο  έχει  ολοκληρωθεί  η  παρακράτηση  των  δόσεων  των  αναδρομικών   μειώσεων. Για  το  λοιπό  προσωπικό  οι  εν  θέματι  βεβαιώσεις  θα  αποστέλλονται  σταδιακά  μετά  την  εξόφληση  των  ως  άνω  μειώσεων.
4. Παρακαλούμε για  την  ενυπόγραφη  ενημέρωση  όλου  του  προσωπικού  των  Υπηρεσιών  σας,  καθώς  και  την  παροχή  οδηγιών  για  την  ορθή  κατανόηση  των  διαλαμβανομένων  του  παρόντος.
Πηγή: Σ.Κ.Α.Υ. Θεσ/νίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου